ಹುಕ್ ಟೈಪ್ ಶಾಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ತಯಾರಿ

2021-08-02

1, ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ

ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯಹುಕ್ ಟೈಪ್ ಶಾಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ. Production of different products, requirements for equipment are also different, choose the right ಹುಕ್ ಟೈಪ್ ಶಾಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ model in use will be more smooth, but also can save more costs, to help enterprises to maximize benefits.

2, ಜೋಡಣೆ

ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ನಡೆಸಬೇಕುಹುಕ್ ಟೈಪ್ ಶಾಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ can be used. It is very necessary for the installation personnel to understand the assembly sequence of the ಹುಕ್ ಟೈಪ್ ಶಾಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ clearly. Of course, manual assembly will be more accurate. If there are professional guidance personnel from manufacturers, the assembly will be better and the use will be safer.

3, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು, ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕುಹುಕ್ ಟೈಪ್ ಶಾಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

Therefore, we must pay attention to the above problems before the actual operation. As long as these problems are handled well, we can extend the service life of the ಹುಕ್ ಟೈಪ್ ಶಾಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ, enhance the technical performance and improve the production and management efficiency of the enterprise.

  • QR